Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB) | Rijk

Voor wie: alleen gemeenten, provincies en waterschappen die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (convenant SEB) ondertekenden op 30 oktober 2023 kunnen in 2024 SPUK SEB aanvragen.

betreft: het kan gaan om het aanleggen, verbeteren, beheren en onderhouden van infrastructuur en bediening ervan. U bent de beheerder van de infrastructuur.

Aanvullende informatie: per aanvrager is in 2024 € 400.000 beschikbaar. Het budget is € 18 miljoen in 2024. Tot en met 2029 is in totaal € 169,2 miljoen beschikbaar.

Wanneer aanvragen?

16 April 2024 - 20 Augustus 2024

Duurzaam bouwen: hoever gaan we om duurzame of innovatieve en circulaire maatregelen in te zetten als de huidige conventionele aanpak bij GWW projecten goedkoper is? Het Rijk wil helpen te kiezen voor betere maatregelen op het gebied van CO2 reductie en circulariteit en biedt daarvoor financiële ondersteuning. Deze is bedoeld voor gemeenten en provincies, dit kan ook in de vorm van gezamenlijke projecten.

GWW projecten worden meestal op een conventionele manier uitgevoerd. Het gaat hier om de aanleg en onderhoud van wegverharding en bestrating, bruggen, tunnels, viaducten, waterkeringen, riolering en wegmeubilair. Met de SPUK KCI wil het Rijk hier verandering in brengen.
U kunt hiervoor van 16 april tot en met 20 augustus 2024 subsidie aanvragen bij het Rijk.
De belangrijkste informatie over deze subsidieregeling vindt u in onderstaande link van het Rijk.

Info – klik hier:

Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB)

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt